Propuneri și măsuri privind economia locală

Relansarea activităţilor industriale: 
 • încurajarea dezvoltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii 
 • crearea unui sistem informaţional adecvat promovării I.M.M.;
 • eliminarea barierelor birocratice în dezvoltarea întreprinderilor 
 • particulare;
 • sprijinirea proiectelor menite să încurajeze dezvoltarea zonelor neindustriale; 
Diversificarea activităţilor industriale: 
 • susţinerea iniţiativei particulare în înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii; o înfiinţarea de unităţi în scopul valorificării resurselor locale materiale şi umane;
 • reprofilarea unităţilor existente care sunt ineficienţe; 
Stimularea relansării meşteşugurilor tradiţionale: 
 • încurajarea practicării meşteşugurilor prin acordarea de facilităţi diverse populaţiei din localităţile în care resursele materiale (forestiere şi agricole) şi cele umane sunt disponibile; 
Organizarea şi dezvoltarea agriculturii pe baze durabile: 
 • Relansarea şi dezvoltarea agriculturii pe baze durabile: 
 • Finalizarea acţiunii legate de punerea în posesie a proprietarilor  de teren şi de emiterea titlurilor de proprietate (cf. legislaţiei în vigoare);
 • Promovarea unor noi forme asociative privind sprijinul financiar acordat de stat agenţilor economici privaţi din agricultură şi  societăţilor comerciale cu profil de industrializare a materiilor  prime; o
 •  Promovarea unor forme de asociere a producătorilor  particulari; 
Dezvoltarea producţiei vegetale, îndeosebi la culturile cu mare favorabilitate
 • menţinerea în linii generale a suprafeţelor cultivate în ultimii 4-5  ani cu uşoare creşteri la suprafeţele ocupate cu grâu, orz,  porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume;
 • realizarea unor producţii superioare la principalele culturi care să corespundă potenţialului natural şi amenajat al suprafeţei  arabile; 
Revitalizarea sectorului zootehnic, îndeosebi la ovine, bovine, vaci de lapte
Prevenirea unor forme de degradare a fondului funciar agricol prin lucrările şi măsurile ameliorative: 
 • amenajări antierozionale asociate cu lucrări de delimitare a  excesului de umiditate de pantă; 
 • amenajarea terenurilor cu alunecări; 
 • lucrări de agrozootehnică - antierozională 
 • îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de ape; 
 • perdele de protecţie sau împăduriri; 

Reabilitarea şi extinderea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare pentru prevenirea proceselor de degradare a solului: 
 • Continuarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului;
 • Identificarea punctelor de disfuncţionalitate, impermeabilizarea şi corectarea profilelor canalelor; 
Crearea şi dezvoltarea unui sector de servicii în localităţi rurale: 
 • Protecţia plantelor prin dotarea centrelor cu maşini şi aparatură adecvată tratamentelor fitosanitare, care să asigure aprovizionarea cu produse chimice; 
Revitalizarea patrimoniului pomicol existent şi înfiinţarea de plantaţii noi
 • îmbunătăţirea zonării funcţionale a pădurilor; 
 • Reconstrucţia ecologică a pădurilor aflate în evidentă stare de declin; 
 • Creşterea gradului de accesibilitate şi de dotare a pădurilor prin extinderea reţelei de drumuri forestiere;
 • Normalizarea structurii pădurilor pe clase de vârstă prin respectarea cu stricteţe a volumului de masă lemnoasă exploatată anual;
 • Intensificarea acţiunilor de protecţie a fondului forestier 
 • Măsuri de combatere a poluării industriale în admosfera şi pe sol; 
 • Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor dăunătorilor;  
 • Combaterea fenomenelor de degradare prin eroziune pluvială (areolară)Jndeosebi în regiunile de podiş şi deal piemontane: o realizarea de perdele antierozionale; o împădurirea integrală;
 • Combaterea fenomenelor de torentialitate: 
 • Efectuarea de lucrări hidrotehnice decorectare a torenţilor, realizate pe firul văilor o lucrări de împădurire integrală în zona de consolidare;
 • Crearea de zone verzi, in scopul punerii în valoare a terenurilor respective, slab productive. 
 • Împădurirea de terenuri cu sol riatropice o realizarea de perdele de protecţie filtrante. 
Dezvoltarea turismului: 
 • Modernizarea şi diversificarea structurilor de cazare de importanţă turistică pentru punerea în valoare a ofertei turistice în raport cu potenţialul turistic al judeţului prin:
 • Promovarea formelor de turism specifice ofertei pentru turismul de vânătoare şi pescuit sportiv datorită fondului cinegetic existent; o Promovarea agroturismului; 
Legături rutiere 
Principalele căi de comunicaţie rutieră care străbat teritoriul administrativ al comunei sunt: 
 • drumul naţional DN. 2 G (12,00 km.) -
 • drumul comunal DC. 184 ( 2,00 km.) 
 • drumul comunal DC. 196 ( 4,00 km.) 
 • drumul comunal DC. 197 ( 2,00 km.) 
Legăturile zonelor rezidenţiale din localităţile componente ale comunei cu drumurile principale se realizează prin intermediul unei reţele de drumuri şi străzi de interes local: 
 • drumul naţional DN. 2G face legătura între localităţile Ardeoani, Scorteni şi Bacău. 
 • drumul comunal DC. 184 face legătura între localităţile Scorteni şi Pustiana. 
 • drumul comunal DC. 196 face legătura localităţile Grigoreni, Bogdanesti şi Sepeni. Traseul drumului măsoară o lungime de 4,00 km. Drumul comunal DC.107 face legătură între drumul naţional DN.2G şi localităţile Răchitiş. 
ln afara drumurilor enumerate comuna mai beneficiază de o reţea densă de drumuri şi străzi de interes local care fac legătura zonelor rezidenţiale cu drumurile principale.
 
Propuneri privind zonele protejate prevăzute în PATJ Bacău sunt: 
 • Conservarea, gestionarea şi reabilitarea zonelor naturale: 
 • Conservarea şi protecţia ecosistemelor naturale prin organizarea şi funcţionarea următoarelor categorii de arii protejate; 
 • Protejarea zonelor cu bunuri culturale construite de interes naţional -monumente istorice şi localităţi cu fond etnografic; 
 • Protejarea monumentelor istorice de inters naţional, prin întocmirea de studii de delimitare a zonei de protecţie aferente fiecărui monument istoric şi a documentaţiilor urbanistice tip "PUZ"- zonă protejată; 
 • Propuneri privind gospodărirea complexă a apelor. apărarea împotrivă inundaţiilor: 
 • Prin consolidarea malurilor şi regularizarea cursurilor de apă rămase neamenajate; 
 • Echiparea hidroedilitara a localităţilor comunei prin: 
 • Asigurarea alimentării cu apă şi canalizării în toate localităţile comunei Scorteni.

OBTIUNE PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI STABIL 
Comuna Scorteni exercită deja o influienţă de atracţie concretizată prin stabilirea de noi locuitori ce revin de la oraşe sau alte sate. Există condiţii deci pentru o revitalizare a activităţilor economice, culturale şi de altă natură, pe plan local, care va asigura relansarea economică a comunei,investire de capital pentru realizarea următoarelor obiective :
 • accelerarea procesului de privatizare; 
 • stabilirea populaţiei; 
 • reducerea raţiei şomajului prin crearea de noi locuri de muncă; 
 • calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru meserii cerute pe piaţă munciiin teritoriu; 
 • dezvoltarea sectorului agricol şi zootehniei şi industrializarea pe plan local a produselor proprii; o atragerea de noi surse de venituri la bugetul local pentru realizarea unor obiective de utilitate publică.
Înapoi