Caracteristici geotehnice

În cadrul zonării geotehnice pe care am întocmit-o pentru teritoriul comunei Scorțeni luând ca reper principal stratificaţia în care se execută fundarea construcţiilor, am separat trei unităţi stratigrafice, care cuprind atât intravilanul cât şi extravilanul şi anume: 
a) Complexul aluviunilor grosiere - care alcătuieşte în totalitate terasa râului Tazlău; 
b) Complexul argilo-nisipos - care alcătuieşte lunca joasă a pârâurilor, în cea mai mare parte inundabilă şi neconstruibilă. 
c) Complexul argilos deluvial, care alcătuieşte stratigrafia cuaternarului zonei deluroase şi a văilor, precum şi rocile de bază ale acestor zone.
 
Primul complex stratigrafic menţionat, este cel mai favorabil pentru realizarea construcţiilor, acesta având capacitate portanţă ridicată şi stabilitate generală foarte bună. Acest complex cuprinde în totalitate zona de terasă a râului Tazlău şi în cuprinsul său apar şi zone coborâte, rezultate din meandre vechi, care vor fi evitate la amplasarea construcţiilor. O astfel de zonă este fâşia de cca.250 m lungime de la sud de DN2G de la extremitatea sudică a satului Scorțeni - în apropierea Districtului de Drumuri Naţionale, care va fi scoasă din intravilanul satului (vezi planşă - Raionarea geotehnică).
 
În cuprinsul terasei, fundarea construcţiilor se va face în stratul de pietriş cu nisip, pentru construcţiile obişnuite cu 1 - 2 
nivele, fundaţiile fiind dimensionate conf. STAS.3300/2-85, pe baza presiunii convenţionale de calcul, luându-se Pc0„v= 350 KPa. 
Complexul argilo-nisipos din lunca pârâurilor este în general afânat şi inundabil, astfel că este interzis construirii. 
Pentru construcţiile care se vor realiza în zona complexului argilos deluvial - care ocupă cea mai mare parte a teritoriului, va fi analizată cu atenţie panta reliefului în zona construcţiei, influenţa săpăturilor necesare asupra echilibrului natural, precum şi stabilitatea generală a reliefului; în această zonă, în funcţie de umiditatea şi consistenţa stratului de fundare, se vor adopta presiuni convenţionale de calcul de 150 - 250 KPa.
 
Datele preliminare menţionate pentru dimensionarea fundaţiilor, sunt pentru adâncimea de fundare de 0,90 m, care reprezintă şi adâncimea maximă de îngheţ conf. STAS.6054/77. 
Pentru orice construcţie care se va amplasa în extravilan, se va executa studiu geotehnic pe amplasament; de asemenea, pentru construcţiile mai deosebite (cu mai mult de două nivele sau cu deschideri de peste 5-6 m) şi pentru cele amplasate pe terenuri în pantă sau în apropierea pârâurilor, este necesară o atentă studiere tehnico-geologică. 
Răspândirea în teritoriu a complexelor stratigrafice descrise, este redata în planşă "Raionarea geotehnică a teritoriului administrativ". 
Factori de risc natural.
 
Comuna Scorteni se află în zona cu un risc asumat seismic, pentru care calculul structurii de rezistentă a construcţiilor se va 
face pentru gradul VII (şapte) de seismicitate - conf. S.R.11.100/1-93 şi "Zona D" cu parametri seismici Ks = 0,16 şi Te = 1,0 sec conf. Normativ P100-92 şi normelor Indicativ NP-055-01 aprobate de MLPTL.
Înapoi